تزريق ديسكوژل

ديگر نه توان راه رفتن، نه كار و نه هيچ اقدام ديگري،

حتا نميتوانستم بخوابم ...

Category: بیماران