دررفتگي مهره تنگي كانال نخاعي كمر
Category: بیماران