چهاردیسک گردن با دیسکوژل discogel

چهار دیسک گردن من دو ماه قبل با دیسکوژل درمان شد..

Category: بیماران