درمان ۴ دیسک گردن تنها بوسیله یک سوزن ظریف و تزریق دیسکوژل

در این تصویر دیسک‌های بیمار بخوبی دیده میشوند

****

تزریق دیسکوژل به دیسک چهارم در حال انجام است و ۳ دیسک دیگر تزریق شده

****

تزریق در ۴ دیسک انجام شده

****

محل تزریق ها، بیمار هم اکنون و پس از تزریق در شرایط خوب و بدون درد بسر میبرد

****